NEW ICON 1

00533 Floppy Soft Border Collie Toy 181 x 300

Border Collie 12" Soft Toy
(£15.99)

 NEW ICON 1

00535 Sitting Collie Toy 209 x 300

Border Collie Sitting Soft Toy 8"
(£11.99)
 

  00720 00721 Cuddle Puppies 300 x 249

Cuddle Puppy Soft Toy:

  00677 Mini Pet 225 x 300

5" Border Collie Mini Pet
(£5.25)